Een uitstekende start als transcreator? (2023)

Creatief vertalen is een vertaalspecialisme an sich. Je moet niet alleen inhoudelijke kennis van de materie hebben, maar de informatie ook nog eens op een specifieke (creatieve) manier weten over te brengen. Waar je als "gewone" vertaler vooral een dienende rol hebt, grijp je als transcreator actief in een tekst in. Dat vergt een creatief brein en een hoop lef. In deze meetings gaan we samen kijken hoe je dat creatieve brein aan het werk zet en waar je het lef vandaan haalt om ingrijpende vertaalkeuzes te maken.

Doelgroep
Deze driedelige serie online meetings is bedoeld voor vertalers die wel van transcreation hebben gehoord, maar eigenlijk niet weten wat het precies inhoudt en zich afvragen of het iets voor hen is. Deze sessies zijn dan ook primair interessant voor vertalers die al creatieve vertaalspecialismen hebben, zoals marketing, of die zich in die richting willen ontwikkelen.


Globale inhoud van de sessies

Sessie 1
- Definitie van en meer informatie over de term transcreation
- Een aantal korte oefeningen om kennis te maken met transcreation

Sessie 2
- Bespreking huiswerk
- De workflow van een transcreation-project
- Vragen/verzoeknummers voor de laatste sessie
- Eventueel nog wat oefeningen tijdens de sessie

Sessie 3
- Bespreking huiswerk
- Eventueel ingediende vragen/verzoeknummers bespreken
- Eventueel nog wat oefeningen tijdens de sessie
- Terugblik en afsluiting

Let op

De voorbeelden en oefeningen in deze training zijn in de talencombinatie Engels-Nederlands. Op zich zijn de theorie en praktijk van transcreation universeel, dus als dit niet jouw talencombinatie is, kun je wel meedoen. Houd er alleen wel rekening mee dat je Engels en Nederlands goed genoeg moeten zijn om de oefeningen en opdrachten te kunnen maken.
Afhankelijk van de talencombinaties van de deelnemers is er eventueel wel ruimte om een tekst in een andere combinatie dan Engels/Nederlands in te brengen, bijvoorbeeld als je daar een specifieke transcreation-vraag over hebt of denkt dat er een interessante transcreation-oefening in zit. Leg dit te zijner tijd aan de docent voor.

Lesschema

Deze training bestaat uit drie meetings van elk twee uur.
We beginnen met de nodige achtergrondinformatie. Daarna gaan we zelf aan de gang. Je krijgt een aantal oefeningen en opdrachten, want transcreation leer je vooral door het te doen. We doen deze oefeningen deels gezamenlijk tijdens de sessies, maar je krijgt ook een paar opdrachten mee als huiswerk. Die opdrachten worden niet nagekeken of beoordeeld, maar de trainer pikt daar een aantal voorbeelden uit om bij de volgende sessie te bespreken. Zo leren we ook van elkaar.

Leerdoelen

Je leert wat transcreation is, welke vormen er zijn en welke vaardigheden je moet hebben om te kunnen transcreaten. Verder leer je hoe je een transcreation-project in de praktijk aanpakt (briefing, het transcreaten zelf, overleg met opdrachtgever e.d.).

Aan het eind van deze driedelige cursus heb je voldoende geoefend om te weten of je talent hebt voor transcreation en of dit iets is wat je aan je dienstenpakket wilt toevoegen. Je hebt ook allerlei praktische tips en trucs gekregen die je kunt toepassen als je daadwerkelijk aan de slag gaat met transcreation-projecten.

Relevantie

Als vertaler moet je in ieder geval weten wat transcreation is, zodat je goed beslagen ten ijs komt als een (potentiële) opdrachtgever je daarnaar vraagt.
Het is ook belangrijk om regelmatig de grenzen van je werkterrein te verkennen. Na deze cursus weet je of je transcreation-talent hebt of juist niet, zodat je dit kunt meenemen in je toekomstplannen.
Bovendien leer je in deze sessies om anders naar teksten te kijken. Dat kan je huidige vertaalwerk naar een hoger plan tillen, zelfs als je hierna besluit dat transcreaton niet jouw ding is.

Vertaalopdracht

Je krijgt ruim van tevoren een mini-opdracht van de trainer. Die hoef je niet in te leveren, maar we bespreken die opdracht tijdens de eerste sessie en dan is het de bedoeling dat iedereen zijn input kan geven.

Voor sessie 2 en 3 krijg je één of maximaal twee huiswerkopdrachten per sessie. Reken op een paar uur huiswerk voor elke sessie. Het is belangrijk dat je deze opdrachten maakt, want het bespreken daarvan vormt een belangrijk onderdeel van de meetings.

Elly de Koning (1965) studeerde Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, met Frans als primaire en Spaans als secundaire taal. Na een poosje als uitzendkracht gewerkt te hebben (weinig vast werk vanwege de economische crisis in de jaren 80) kwam ze terecht bij het vertaalbureau van Elsevier Opleidingen. Daar werkte ze vooral als projectmanager, maar dankzij die ervaring wist ze later als freelancer precies wat er bij die functie komt kijken en wat voor belangrijke spil een goede PM in het hele vertaaltraject is.

Toen ze daarna ging werken bij een vertaalbureau dat gespecialiseerd was in IT, wilde niemand de persberichten van klanten vertalen, dus die werden bij de nieuwe collega gedumpt. Zo ontdekte Elly haar affiniteit voor creatief vertalen, en sindsdien heeft ze haar pijlen vooral daarop gericht. Bij een groot vertaalbureau in het buitenland kwam daar nog een specialisme bij: vertalen voor de Europese instellingen.

Inmiddels heeft Elly alweer ruim 30 jaar ervaring als vertaler, waarvan de afgelopen vijf jaar als freelancer.
Zij ziet vertalen als een combinatie van ambacht en kunst. Genoeg technieken, tools en trucjes die je kunt leren, maar je moet er ook feeling voor hebben. Juist dankzij dat creatieve aspect vindt Elly haar vak na al die tijd nog steeds zo leuk. Ze vindt het ook inspirerend om (al dan niet als trainer) andere vertalers te ontmoeten, al is het "maar" online. Vertalers zijn immers vaak eenpitters en lopen het risico om een beetje vast te roesten in hun specialisme of talencombinatie. Elly's insteek bij de trainingen van KTV is dan ook dat je niet alleen nieuwe dingen van de docent leert, maar vooral ook de kunst bij elkaar afkijkt.

Aan deze activiteit zijn de volgende punten en kenmerken toegewezen

Accreditatie

Een uitstekende start als transcreator? (1)

Competenties
Linguïstische en tekstuele competentie, Vertaalcompetentie, Culturele competentie
Contacturen
6,00
Voorbereiding
Schrijfopdracht
1,00
Totaal
7,00

Meer informatie over bijscholingspunten vindt uhier.

Sessie 1 12 sep. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 2 19 sep. 2023 20:00u. - 22:00u.
Sessie 3 26 sep. 2023 20:00u. - 22:00u.

De cursus bestaat uit 3 online meetings. Live deelname is verplicht.

Inloggen
Uiterlijk 24 uur voor de start van de eerste webmeeting ontvang je een instructiebericht m.b.t. het registreren en inloggen op het platform, zodat je de livewebmeetings kunt bijwonen. Webinarmeetings zijn interactieve presentaties (live), die eventueel ondersteund worden door een PowerPoint-presentatie op jouw scherm. De docent kan de deelnemers in groepjes indelen en aan het werk zetten. Alle deelnemers zijn in beeld door middel van een webcam en kunnen via hun microfoon reageren.
Tijdens de live webmeetings kun je mondeling maar ook schriftelijk vragen stellen aan de spreker.

Er wordtgeenopname gemaakt van deze meetings.Live deelname is verplicht.

Verplichte evaluatie
Voor de verstrekking van een KTV-certificaat is het vereist dat je:
1) de live webmeetings volledig volgt; én
2) het evaluatieformulier invult. Het evaluatieformulier bevindt zich in Mijn KTV > Cursussen.
Je kunt het evaluatieformulier na afloop van elke sessie invullen en tussentijds opslaan. Pas na afloop van het evalueren van de laatste sessie stuur je het formulier in.


Wat heb ik nodig om een webmeeting bij te wonen?
Om deel te nemen aan deze webmeeting heb je een laptop/computer/tablet met een goede internetverbinding, geluid(sboxen) of een headset nodig én een webcam.

LET OP:de kortingsactie van 30 euro bij drie inschrijvingen, geldt niet voor webinars en meetings.

Praktische informatie
Maximaal 15 deelnemers.

"Niets dan lof. En erg fijn om op deze manier - vanachter je thuiskantoor - bijscholing te krijgen. Was voor mij de eerste keer en het is me goed bevallen."

"De spreker was zeer competent en ervaren. Haar presentatie was duidelijk. Bijzonder is het feit dat ze de tijd heeft genomen om het ingeleverde huiswerk te analyseren (anoniem) en opbouwend commentaar te geven. Ze heeft ook goede suggesties gegeven over hoe men een transcreationopdracht moet aanpakken/plannen, inspiratie zoeken (en vinden!), tarieven onderhandelen."

"Erg goed. De spreker sprak duidelijk en op een goed tempo (niet te snel). Ze presenteerde veel praktische tips en toepassingen, direct te gebruiken in de dagelijkse praktijk. De oefeningen die ze had uitgezocht voor de deelnemers waren ook erg leuk en interessant (en leerzaam) om aan te werken."

"De docent heeft een prettige stem om naar te luisteren. Ze had de sessies goed voorbereid en is merkbaar ervaren. Het huiswerk werd uitvoerig besporken en dat was leerzaam. Dit werkte op mij motiverend voor het huiswerk voor de volgende sessie. Ook de mogelijkheid om achteraf alles nog eens rustig terug te lezen heb ik als prettig ervaren."

"Als ik zou besluiten om mettertijd ook transcreation aan te bieden, heb ik met deze serie toch een basis om van te vertrekken. Het was ook interessant om bij de huiswerkopdrachten de oplossingen van de andere deelnemers te zien. Zelfs als ik niet verder zou gaan met transcreation, zijn er toch een aantal praktische tips en benaderingen aan bod gekomen die ook bij 'gewone' vertalingen waardevol kunnen zijn."

"Een uitgebreide kennismaking met de taalspecialisatie 'transcreation'. Deze term had ik veel gehoord, maar de kennis hierover ontbrak. Ik ben er wel achtergekomen dat het echt een doe-vak is. Na de inleiding in de eerste webinar hebben we oefeningen gedaan, van verschillende aard, om ons denkraam op te rekken. Zo voelde het voor mij en dat was één van de redenen om deze webinar te volgen. Erg leuk om mee te maken en de trainer is beslist kundig op dit gebied."

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carmelo Roob

Last Updated: 26/04/2023

Views: 5857

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carmelo Roob

Birthday: 1995-01-09

Address: Apt. 915 481 Sipes Cliff, New Gonzalobury, CO 80176

Phone: +6773780339780

Job: Sales Executive

Hobby: Gaming, Jogging, Rugby, Video gaming, Handball, Ice skating, Web surfing

Introduction: My name is Carmelo Roob, I am a modern, handsome, delightful, comfortable, attractive, vast, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.